Všeobecné obchodní podmínky ABSTRAKT s.r.o.

(dále jen „VOP“) účinné od 1. 3. 2016 a stanovené v souladu 

se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech obchodních vztahů uzavíraných mezi:

1) společností ABSTRAKT s.r.o.,
    se sídlem 326 00 Plzeň, Liliová 3
    provozovna: 332 02 Starý Plzenec, Nerudova 934
    IČ: 252 11 773, DIČ: CZ 252 11 773,
    obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
    Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn. C 8955
    tel.: +420 377 033 933, e-mail:info@abstrakt.cz
    web: www.abstrakt.cz, www.reklamnistojanky.cz 

(dále jen „Dodavatel“)

a

2) druhými stranami (jakákoli fyzická či právnická osoba, coby objednatel dále uvedených reklamních služeb, která je svéprávná podle českých právních předpisů)

(dále jen „Objednatel“)

(„Dodavatel“ a „Objednatel“ společně také jen jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

II. VYMEZENÍ OBCHODNÍHO VZTAHU

1) Obchodním vztahem se dle těchto podmínek rozumí vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem, který je založen na základě konkrétní objednávky na dodání reklamních, propagačních a marketingových služeb či zboží Objednatelem (dále jen „Reklamní služba“). Objednatel svým podpisem objednávky nebo i samotným podáním objednávky vyjadřuje a stvrzuje, že se obchodní závazkový vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem bude řídit těmito obchodními podmínkami. Akceptací objednávky dle čl. IV. VOP dochází mezi Smluvními stranami k uzavření smlouvy o poskytování reklamních služeb či smlouvy o prodeji reklamního zboží (dále jen „Smlouva“).

2) VOP jsou vždy součástí Smlouvy ujednané mezi Dodavatelem a Objednatelem.

3) Odchylná smluvní ujednání sjednaná mezi Dodavatelem a Objednatelem mají přednost před ustanoveními VOP.

III. OBJEDNÁVKY

1) Objednávka Reklamní služby Objednatelem může být uskutečněna v listinné podobě nebo elektronickou poštou. U objednávek do částky 100.000,--Kč za každou jednotlivou objednávku je možno učinit objednávku osobně či telefonicky.

2) Reklamní služba může být objednána dle standardních vzorníků/katalogů/ceníků Dodavatele anebo dle nestandardních požadavků Objednatele.

3) Objednávka musí obsahovat alespoň následující údaje:
a) název Reklamní služby, přesné určení (pokud je objednáváno dle vzorníků/katalogů Dodavatele nebo jeho nabídky),
b) přesná specifikace Reklamní služby (pokud není objednáváno dle vzorníků/katalogů Dodavatele nebo jeho nabídky),
c) požadované množství či rozsah, popř. rozměry, materiál Reklamní služby, barevné provedení apod.,
d) termín a místo dodání Reklamní služby,
e) způsob vyzvednutí Reklamní služby anebo způsob dopravy,
f) označení Objednatele spolu s jeho adresou; IČ a DIČ v případě, že se jedná o podnikající fyzickou nebo právnickou osobu,
h) telefonické a emailového spojení,
g) jméno osoby oprávněné jménem Objednatele právně a fakticky jednat.

4) Pokud je objednávána Reklamní služba dle nestandardních požadavků Objednatele (tj. nikoliv ze vzorníků/katalogů/ceníků Dodavatele), popř. v odlišné kvalitě či provedení Reklamní služby (dále jen „Nestandardní požadavky“), je Objednatel povinen v objednávce uvést přesný materiál, rozměry, množství Reklamní služby a dodat spolu s objednávkou podklady, které jsou nutné pro řádné a včasné provedení Reklamní služby.

IV. PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY (AKCPETACE)

1) Dodavatel potvrdí Objednateli objednávku Reklamní služby, která byla objednána dle vzorníků/katalogů/ceníků Dodavatele nebo jeho nabídky. Bezvýhradným přijetím a odsouhlasením objednávky Dodavatelem dojde k ujednání Smlouvy.

2) Pokud Dodavatel zjistí, že objednávka Objednatele obsahuje Nestandardní požadavky, zašle Dodavatel Objednateli cenový návrh za Reklamní službu. Jestliže Objednatel nemá vlastní grafický návrh a požaduje jej po Dodavateli, pak Dodavatel zašle Objednateli cenu za provedení grafického návrhu či celkovou cenu za provedení Reklamní služby. Objednatel je povinen schválit návrh na zhotovení Reklamní služby, a to včetně ceny, Dodavateli ve lhůtě stanovené Dodavatelem. Schválením a potvrzením cenového návrhu Objednatelem dle tohoto odstavce dojde k ujednání Smlouvy.

3) K ujednání Smlouvy dojde také samotným dodáním Reklamní služby, resp. započetím prací na Reklamní službě ze strany Dodavatele.

4) Dle rozsahu a náročnosti konkrétní objednávky si Dodavatel vyhrazuje právo určit, zda postačí prostá objednávka a její odsouhlasení, anebo zda je na smluvní vztah potřeba uzavřít zvláštní písemnou kupní smlouvu, popř. smlouvu o dílo.

5) Tyto VOP výslovně vylučují tzv. modifikované přijetí návrhu Smlouvy dle ust. § 1740 odst. 3 obč. zák. a platí tedy, že pokud bude v odpovědi Objednatele na zaslanou akceptaci Dodavatele uvedena odchylka, dodatek či výhrada, je  uzavření Smlouvy nutný následný souhlas Dodavatele.

6) S ohledem na skutečnost, že dokládání uzavření Smlouvy emailem, telefonicky či ústně může být problematické, stanoví tyto VOP z důvodu právní jistoty, že pokud nebude dohledatelná akceptace objednávky a bude tedy chybět důkaz o ujednání Smlouvy, avšak bude prokazatelné, že Dodavatel začal plnit pro Objednatele Reklamní službu dle jeho objednávky a Objednatel bez zbytečného odkladu poté, co se o plnění ze strany Dodavatele dozvěděl či musel dozvědět, písemně nesdělil Dodavateli, že na takovém plnění nemá zájem, má se za to, že Smlouva byla ujednána konkludentně v souladu s ust. § 1744 obč. zák., a to v posledním znění objednávky učiněné Dodavateli Objednatelem.

V. ZRUŠENÍ A ZMĚNA OBJEDNÁVKY

1) Objednatel je oprávněn zrušit nebo změnit již učiněnou objednávku pouze před zahájením výroby Reklamní služby, a to neprodleně poté, co se o důvodu pro zrušení či změnu objednávky dozví. Za zahájení výroby se považuje okamžik, ve terém Dodavatel objedná materiál pro objednávku, pokud se materiál neobjednává, pak okamžikem zahájení prací na objednávce. Po zahájení výroby či po zahájení poskytování Reklamní služby je Objednatel povinen Reklamní službu odebrat a uhradit její cenu v plné výši.

2) Jakékoli dodatečné požadavky Objednatele či jeho požadavky lišící se od specifikace a rozsahu Reklamní služby akceptované Dodavatelem budou považovány za vícepráce. Pro případ, že cena víceprací bude vyšší než 10% ceny objednané Reklamní služby, je k takovým vícepracím nutný souhlas Objednatele. Bude-li v rámci Smlouvy ujednán rozpočet, pak kalkulace víceprací týkající se položek obsažených v rozpočtu bude provedena v cenách dle předmětného rozpočtu, jinak v cenách obvyklých poskytovaných Dodavatelem. Dodavatel s ohledem na shora uvedené nezaručuje úplnost rozpočtu a Smluvní strany tak výslovně vylučují použití ust. § 2620 a násl. občanského zákoník.

VI. KOREKTURY OBJEDNÁVKY A PODKLADY PRO SPECIFIKACI OBJEDNÁVKY

1) V případě potřeby na straně Dodavatele bude objednávka Reklamní služby dle Nestandardních požadavků Objednatele zaslána Objednateli zpět k odsouhlasení a provedení korektur jeho návrhu.

2) Dodavatel se zavazuje poskytnout Reklamní službu v souladu s odsouhlaseným návrhem Objednatele a Objednatel svým odsouhlasením přebírá plnou odpovědnost za bezchybnou grafickou podobu, za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Pokud bude Reklamní služba poskytnuta s vadami, které Objednatel odsouhlasil v návrhu, objednatel odpovídá za takto vzniklé vady na Reklamní službě a je povinen zboží uhradit. Případná nová výroba téže Reklamní služby je považováno za další novou objednávku.

3) Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost dat, údajů a informací poskytnutých Dodavateli, a odpovídá za jakékoli vady, které z tohoto důvodu vzniknou. V takovém případě záruka Dodavatele zaniká v souladu s ustanoveními reklamačního řádu dodavatele.

VII. TERMÍN DODÁNÍ REKLAMNÍ SLUŽBY

1) Dodavatel je povinen dodat Reklamní službu v termínu, který si Dodavatel a Objednatel sjednají v potvrzené objednávce, popř. samostatné smlouvě. Termín dodání běží od okamžiku, ve kterém zároveň dojde k:
a) akceptaci objednávky Dodavatelem a
b) zaslání kompletních a správných podkladů Objednatelem Dodavateli.

Není-li některá z těchto podmínek splněna, prodlužuje se termín dodání o čas prodlení se splněním podmínky dle odst. 1) písm. a) a/nebo b). Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit termín dodání také o čas prodlení Objednatele s úhradou ceny Reklamní služby nebo její části nebo o úhradu ceny Reklamní služby podle faktury, kterou vystavil Objednateli v souvislosti s jinou poskytovanou Reklamní službou a která je po splatnosti.

2) Pokud Smluvní strany termín dodání Reklamní služby nesjednaly, pak platí, že Reklamní služba bude poskytnuta v přiměřené lhůtě dle realizačních možností Dodavatele s přihlédnutím k řádné a včasné součinnosti Objednatele.

3) Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v případě výskytu případu vyšší moci o dobu trvání vyšší moci. Dodavatel je povinen o tomto Objednatele neprodleně informovat ve smyslu čl. XVII VOP. 

VIII. PŘEDÁNÍ REKLAMNÍ SLUŽBY, DOPRAVA

1) Nebude-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, pak výstupy Reklamní služby ze strany Dodavatele budou vždy poskytovány v hmotné podobě. Z důvodu právní jistoty Smluvní strany výslovně sjednávají, že výstupem plnění Reklamní služby ze strany Dodavatele zásadně nejsou tzv. zdrojová data.

2) Po dokončení Reklamní služby bude Objednatel vyzván Dodavatelem, aby si v termínu převzal Reklamní službu, anebo Dodavatel provede dodání způsobem dojednaným ve Smlouvě.

3) Splnění objednávky a předání a převzetí Reklamní služby bude potvrzeno oboustranným podpisem předávacího dokladu (předávací protokol, dodací list), popř. podpisem doručenky Objednatelem, a to zejména u objednávek nad 100.000,--Kč u jednotlivé objednávky.

4) Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platí, že Objednatel je povinen převzít Reklamní službu v místě určeném pro příjem a výdej zakázek na adrese provozovny Dodavatele: 332 02 Starý Plzenec, Nerudova 934.

5) Je-li Reklamní služba zasílána na dobírku, je Objednatel povinen před převzetím Reklamní služby doplatit dopravné, bylo-li sjednáno a celou kupní cenu včetně DPH, případně její část, pokud byla složena záloha na kupní cenu.

6) Vyžaduje-li Objednatel zaslání zboží prostřednictvím dopravce, je tento dopravce odpovědný za včasné a bezeškodné přepravení zboží a Dodavatel nenese za tento způsob přepravy žádnou odpovědnost. Dodavatel může na žádost Objednatele zajistit i vlastní dopravu.

IX. CENY REKLAMNÍCH SLUŽEB

1) Ceny Reklamních služeb poskytovaných Dodavatelem se řídí aktuálním ceníkem Dodavatele platným v době přijetí objednávky Dodavatelem. Tyto ceny jsou uvedeny bez DPH, není-li uvedeno jinak.

2) V případě Reklamních služeb, u kterých je v ceníku uvedeno cenové rozmezí, bude výsledná cena určena dodavatelem v tomto rozmezí.

3) Pokud jde o případ, kdy má být objednána Reklamní služba dle Nestandardních požadavků Objednatele, zašle Dodavatel Objednateli cenu Reklamní služby k odsouhlasení. Objednatel je povinen schválit návrh ceny anebo zaslat protinávrh ceny zpět Dodavateli ve lhůtě stanovené Dodavatelem. Konečným schválením ceny Dodavatelem se cena považuje za smluvenou.

4) Cena dohodnutá ve Smlouvě je pevná a konečná s výjimkou případu uvedeného v odst. 6 tohoto článku. Cena za balné, dopravné a příp. skladné bude účtována nad rámec smluvené ceny Reklamní služby.

5) Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceny Reklamních služeb v cenících bez předchozího upozornění Objednatele.

6) Dojde-li v době od přijetí Objednávky do okamžiku objednání materiálu pro tuto objednávku ke změně cen vstupních materiálů, Dodavatel si vyhrazuje právo změnit výslednou cenu objednávky s ohledem na změnu cen vstupních materiálů. Tato změna výsledné ceny objednávky nesmí být vyšší než 10%. Pokud by změna výsledné ceny objednávky přesáhla toto procentuální vymezení, je Dodavatel povinen vyžádat si souhlas Objednatele s takovou změnou výsledné ceny. Pokud Objednatel s takovým navýšením nesouhlasí, jsou Objednatel i Dodavatel oprávněni od Smlouvy odstoupit.

X. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Je volbou Dodavatele, zda bude požadovat po Objednateli úhradu ceny Reklamní služby hotově či zda vystaví fakturu. Pro případ, že Objednatel hradí Reklamní službu hotově, je povinen ji uhradit ihned při převzetí Reklamní služby. V případě, že Objednatel hradí Reklamní službu fakturou, postupuje se dále uvedeným způsobem. Do patnácti dnů od poskytnutí Reklamní služby bude Objednateli předložena faktura, ve které bude Objednateli vyúčtována konečná cena za Reklamní službu. Pokud poskytování Reklamní služby trvá delší časové období, Dodavatel vystavuje faktury dle samostatné smlouvy s Objednatelem. Objednatel je povinen tuto fakturu uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, a to v hotovosti anebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený na faktuře. Obvyklá doba splatnosti faktury je 14 dnů.

2) Faktura je zároveň považována za záruční list, popř. za dodací list (předávací protokol), pokud tyto nejsou k Reklamní službě přiloženy.

3) Cena za Reklamní službu je považována za uhrazenou okamžikem připsání platby na účet Dodavatele nebo okamžikem převzetí platby v hotovosti Dodavatelem (případně jeho pověřeným pracovníkem) anebo okamžikem zaplacení dobírky Objednatelem dopravci či přepravci.

4) U objednávek nad 200.000,- Kč bez DPH je Dodavatelem požadována záloha před zahájením poskytování Reklamní služby, a to ve výši 50 % výsledné ceny objednávky.
U objednávek v rozmezí od 100.000,- Kč do 200.000,- Kč bude požadována úhrada 100% výsledné ceny objednávky před zahájením poskytování Reklamní služby. Úhrada zálohy v hotovosti ve výši 100% výsledné ceny objednávky bude také požadována před zahájením poskytování Reklamní služby v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli předchozí faktury Dodavateli.

5) Dodavatel si vyhrazuje právo určit objednávky nad rámec výše vymezených, při jejichž uskutečňování bude požadovat zálohu předem. Za takové případy se považují např. první tři objednávky téhož Objednatele.

6) Do doby, než záloha dle tohoto článku VOP bude uhrazena Dodavateli, není Dodavatel povinen s poskytováním Reklamní služby začít.

XI. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY

1) Vlastnické právo k Reklamní službě přechází na Objednatele okamžikem předání a převzetí Reklamní služby Objednatelem a po zaplacení celé ceny Reklamní služby včetně DPH, podle toho, která skutečnost nastane později.

2) Nebezpečí vzniku škody na Reklamní službě přechází na Objednatele okamžikem předání Reklamní služby. Pokud je Reklamní služba dodávána Objednateli prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí vzniku škody na věci okamžikem předání Reklamní služby Dodavatelem prvnímu dopravci. V případě, že se Dodavatel ujednal s Objednatelem, že ten si Reklamní službu vyzvedne v místě dohodnutém, nebezpečí vzniku škody Reklamní službě přechází z Dodavatele na Objednatele okamžikem, ve kterém Dodavatel umožní Objednateli nakládat s Reklamní službou v dohodnutém místě.

XII. KVALITA A UŽÍVÁNÍ REKLAMNÍ SLUŽBY

1) Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli Reklamní službu v kvalitě, množství a provedení na trhu a v místě a čase obvyklém.

2) Objednatel prohlašuje, že se seznámil s popisem vlastností a kvality Reklamní služby uvedených ve vzornících Dodavatele a že s tímto popisem souhlasí a považuje takový popis za dostatečný.

3) Pokud objednatel požaduje odlišnou kvalitu či Nestandardní provedení Reklamní služby, je povinen provést specifikaci v objednávce. V takovém případě, je dána odpovědnost objednatele v souladu s čl. VI. 3) VOP.

4) V případě, že je způsob užívání Reklamní služby stanoven v návodu na užívání, je Objednatel povinen se s tímto návodem před započetím užívání Reklamní služby seznámit a dodržovat jej.

5) Po celou dobu užívání zakoupené Reklamní služby je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání Reklamní služby. Zvlášť nutné je zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost Reklamní služby, jako např. nadměrnou intenzitu užívání Reklamní služby nebo užívání Reklamní služby k nevhodnému účelu. Vliv prostředí a okolnosti užívání, které mohou snižovat životnost Reklamní služby a Dodavatel za ně nemůže nést odpovědnost, nemohou být důvodem pro pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu, nemůže být důvodem k reklamaci dle reklamačního řádu Dodavatele.

6) Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu Reklamní služby a její funkčnosti je její pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba Reklamní služby podstatně zkracuje nebo ničí její plnou funkčnost a životnost. Životnost Reklamní služby je ovlivněna způsobem jejího užívání a údržby. Při údržbě Reklamní služby je třeba dodržovat vhodné postupy. Při intenzivním či nevhodném užívání nebo nedostatečné či nesprávné údržbě nemusí životnost Reklamní služby dosáhnout záruční doby a může dojít k poškození či zničení Reklamní služby běžným opotřebením.

XIII. REKLAMACE

1) Reklamační řízení probíhá dle reklamačního řádu společnosti ABSTRAKT s.r.o., který je uveřejněn v provozovně společnosti a na internetových stránkách společnosti: www.abstrakt.cz, www.reklamnistojanky.cz 

XIV. AUTORSKÁ PRÁVA

1) Součástí Reklamní služby může být též využití autorských děl, uměleckých výkonů a jiných předmětů ochrany dle autorského zákona, vytvořených pro účely Reklamní služby (dále také jen „Předměty práva duševního vlastnictví“).

2) Poskytnutí licence či podlicence k Předmětům práva duševního vlastnictví vytvořených při provádění Reklamní služby a jejich zpřístupnění třetím osobám, bude mezi Dodavatelem a Objednatelem vždy řešeno v samostatné smlouvě, a to vždy pro konkrétní Reklamní službu. Bude-li Objednatel užívat jakékoliv Předměty práva duševního vlastnictví vytvořené pro účely Reklamní služby či tyto zpřístupňovat třetím osobám, je povinen tak činit výlučně v souladu s podmínkami samostatné licenční či podlicenční smlouvy a v případě, že tyto podmínky jakkoli poruší, nese bez omezení veškerou odpovědnost včetně nákladů na případné sankce či náhrady škody z takového porušení plynoucí.

3) Budou-li při poskytování Reklamní služby užity jakékoli předměty práva duševního vlastnictví (autorská díla, ochranné známky a podobně), které dodá Dodavateli Objednatel, je za získání oprávnění k jejich užití odpovědný Objednatel. Objednatel je také povinen Dodavateli neprodleně předložit licenční smlouvu či obdobný dokument prokazující oprávnění dané předměty práva duševního vlastnictví pro poskytování Reklamní služby využít. Trvá-li Objednatel na užití Předmětu práva duševního vlastnictví v rozporu či nad rámec takového oprávnění nebo nedodá-li Objednatel Dodavateli dokument prokazující předmětné oprávnění, nese případné sankce za porušení práv vyplývajících z dodaného Předmětu duševního vlastnictví a související náhradu škody Objednatel sám v plné výši.

4) Koupí Reklamní služby nevznikají Objednateli žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, log společnosti či patentů Dodavatele nebo dalších subdodavatelů, není-li v konkrétním případě upraveno smlouvou odlišně.

5) Autorská práva k firemním značkám, logům apod., jež jsou vytvářeny Dodavatelem pro Objednatele na základě samostatné smlouvy, přechází z Dodavatele na Objednatele po úplném zaplacení Reklamní služby a převzetí Reklamní služby, podle toho, která skutečnost nastane později.

6) Objednatel tímto uděluje Dodavateli souhlas s tím, že Dodavatel je oprávněn pořídit fotodokumentaci, videozáznam, či vzorek Reklamní služby a tento použít pro své propagační a referenční účely. Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí Dodavatel k takto využitým materiálům i obchodní jméno Objednatele, případně období realizace a popis objednávky.

7) Dodavatel si vyhrazuje právo použít svoje logo na Reklamní službě, a to tam, kde jej lze použít bez toho, aby toto užití bylo na újmu použitelnosti Reklamní služby Objednatelem.

XV. POVINNOSTI DODAVATELE

1) Dodavatel je povinen postupovat při poskytování Reklamní služby s náležitou odbornou péčí, v souladu s požadavky Objednatele a v souladu s jeho zájmy.

2) Dodavatel je povinen poskytnout Reklamní službu ve smluveném termínu dodání.

3) Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství Objednatele, se kterými se během smluvního vztahu seznámil, s výjimkou sdělení za účelem plnění Reklamní služby, např. informace potřebné pro zaměstnance, subdodavatele, apod. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

4) Dodavatel není povinen archivovat jakékoli podklady a data vztahující se k objednávce (s výjimkou dat, jejichž archivaci mu ukládá zákon).

5) Dodavatel je oprávněn při plnění Smlouvy a VOP použít subdodavatele.

XVI. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1) Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli všechny dostupné informace a podklady potřebné k řádnému splnění objednávky Dodavatelem.

2) Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky.

3) Informace dle odstavce 1) a součinnost dle odstavce 2) je Objednatel povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ, že Objednatel nesplní takovéto povinnosti včas a řádně, Dodavatel si vyhrazuje právo na posunutí termínu předání Reklamní služby o čas odpovídající prodlení Objednatele. Pokud i přes výzvu Dodavatele neposkytne Objednatel potřebnou součinnost v dodatečné lhůtě stanovené Dodavatelem, je Dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy od samého počátku a požadovat po Objednateli úhradu vzniklých nákladů.

4) Objednatel je povinen převzít Reklamní službu ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem a zaplatit za ni cenu uvedenou ve faktuře, a to v době splatnosti faktury a v plné výši. Pokud si Objednatel Reklamní službu ve sjednaném termínu sjednaným způsobem nevyzvedne, je povinen zaplatit Dodavateli náklady související s uskladněním této Reklamní služby ve skladu Dodavatele či ve skladu třetí osoby.

5) Objednatel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství Dodavatele, se kterými se seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

6) Objednatel, který není spotřebitelem, přijímá dále uvedený závazek: po celou dobu trvání Smlouvy a dále pak po dobu jednoho roku ode dne ukončení jejího trvání nesmí Objednatel vstupovat do přímých smluvních vztahů se subdodavateli Dodavatele, pokud o takových subdodavatelích Objednatel věděl nebo z povahy věci musel vědět, jejichž předmětem bude jakékoliv plnění ze strany subdodavatele Dodavatele přímo Objednateli. Z důvodu právní jistoty platí, že v případě, bude-li ze strany Objednatele po uvedené období poskytnuto subdodavatelům Dodavatele jakékoliv plnění, bude tato skutečnost sama o sobě bez dalšího automaticky znamenat porušení závazku Objednatele z tohoto ustanovení VOP. V případě porušení smluvní povinnosti dle tohoto odstavce je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši uvedené ve Smlouvě, jinak smluvní pokutu v částce 100.000,--Kč za každý jednotlivý případ porušení předmětné povinnosti. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

7) Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

XVII. VYŠŠÍ MOC

1) Nemůže-li Dodavatel nebo Objednatel plnit své povinnosti plynoucí mu z Reklamní služby ve sjednané době z důvodů nepředvídatelných okolností, které jsou mimo jejich kontrolu a jejichž následkům se nelze vyhnout ani je překonat s vynaložením veškerého úsilí a předvídatelnosti, je dotčená strana oprávněna plnit v přiměřeně prodloužené lhůtě. Za okolnost vyšší moci se nepovažuje platební neschopnost Objednatele.

2) V případě shora uvedeném dotčená strana neprodleně oznámí druhé straně překážky plynoucí z Reklamní služby spolu s odhadem, jak dlouho tyto okolnosti budou pravděpodobně trvat. Neoznámí-li dotčená strana existenci okolností vyšší moci, nemá právo na prodloužení doby plnění.

3) Pokud události vyšší moci znemožňují splnění povinnosti jedné strany po dobu delší než 3 měsíce, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

4) Za události vyšší moci se považují především události jako války, zemětřesení, generální stávky, povodeň, porucha tiskového stroje či jiného výrobního zařízení Dodavatele.

XVIII. SMLUVNÍ POKUTY

1) Pokud je Objednatel v prodlení s převzetím Reklamní služby déle než 14 dnů, je Dodavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení s převzetím Reklamní služby.

2) Pokud je Objednatel v prodlení s převzetím Reklamní služby déle než 90 dnů, je Dodavatel po předchozí výzvě k převzetí Reklamní služby Objednatelem oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat od Objednatele úhradu smluvní pokuty ve výši ceny Reklamní služby a dále je Dodavatel oprávněn s Reklamní službou naložit dle vlastního uvážení. Toto však nezbavuje Objednatele povinnosti zaplatit cenu za Reklamní službu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady s uskladněním a likvidací Reklamní službou související.

3) Pokud je Objednatel v prodlení se zaplacením Reklamní služby, je Dodavatel oprávněn po Objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a má právo zadržovat či neposkytovat Reklamní službu do doby zaplacení celé ceny. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. XIX odst. 2) písm. b) VOP je Dodavatel oprávněn požadovat od Objednatele smluvní pokutu ve výši 100% ceny Reklamní služby.

4) Jakékoliv ustanovení o smluvních pokutách se nedotýká nároků Dodavatele na náhradu škody a zákonné úroků z prodlení, které zůstávají nedotčeny.

XIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pouze v případě hrubého porušení smlouvy ze strany Dodavatele. Za takováto porušení smlouvy se považuje výhradně:
a) navýšení ceny objednávky o více než 10 %, ke kterému došlo důsledkem zvýšení cen vstupních materiálů, k jehož odsouhlasení ze strany Objednatele nedošlo (v tomto případě je Objednatel povinen uhradit Dodavateli jím skutečně vynaložené náklady na Reklamní službu),
b) prodlení s dodáním či neprovedením Reklamní služby ve smluveném termínu o více než 45 dní, popř. v termínu prodlouženém o dobu působení vyšší moci dle čl. XVII. VOP,
c) případy uvedené v reklamačním řádu Dodavatele,
d) případy působení vyšší moci bránící Dodavateli splnění povinnosti po dobu delší než 3 měsíce,

Objednatel jako spotřebitel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to v souladu se zákonnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, zejména ve smyslu ust. § 1829 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Dodavatel je oprávněn zcela nebo z části odstoupit od smlouvy zejména v následujících případech:
a) Objednatel je v prodlení se zaplacením požadované zálohy či celé platby předem o více než 15 dnů od smluveného termínu,
b) Objednatel je v prodlení se zaplacením kupní ceny ve stanovené výši o více než 45 dnů po smluveném termínu,
c) Objednatel je v prodlení s převzetím Reklamní služby o více než 90 dnů od smluveného termínu či uplynutí lhůty pro převzetí smluvené,
d) Objednatel neposkytuje součinnost a informace, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Dodavatelem dle čl. XVI. VOP,
e) Objednatel porušil závazek zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech tvořící obchodní tajemství Dodavatele,
f) na majetek Objednatele byl prohlášen konkurz,
g) je nepochybné, že Objednatel nebude schopen plnit své závazky.

3) Smluvní strany mohou ukončit Smlouvu dohodou, která musí obsahovat i vypořádání vzájemných pohledávek a závazků.

4) Odstoupení musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává dnem doručení druhé Smluvní straně, jinak desátým dnem po jeho odeslání.

5) Objednatel bere na vědomí, že vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele včetně vzorového formuláře pro odstoupení ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb. je součástí těchto VOP a je k nalezení na webu Dodavatele v samostatném dokumentu. Ve smyslu ust. § 1830 obč. zák. je Dodavatel povinen emailem nebo poštou potvrdit Objednateli přijetí odstoupení od smlouvy. 

XX. POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ U PODNIKAJÍCÍCH OBJEDNATELŮ

1) Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči Objednateli z objednávky, Smlouvy, nebo jejich části proti jakékoli pohledávce Objednatele vůči Dodavateli, a to bez předchozího souhlasu Objednatele.

2) Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku vůči Dodavateli z objednávky, Smlouvy nebo jejich části proti pohledávce Dodavatele vůči Objednateli výlučně po předchozím písemném souhlasu Dodavatele.

3) Dodavatel je oprávněn přenechat, převést či postoupit na třetí osobu jakoukoli svoji povinnost nebo právo vyplývající z příslušné objednávky, smlouvy, nebo jejich části, a to bez předchozího souhlasu Objednatele.

4) Objednatel je oprávněn přenechat, převést či postoupit na třetí osobu jakoukoli svoji povinnost nebo právo vyplývající z příslušné objednávky, smlouvy, nebo jejich části výlučně po předchozím písemném souhlasu Dodavatele.

XXI. OTVÍRACÍ DOBA

1) INTERNETOVÝ OBCHOD: 24 hodin/denně

2) PROVOZOVNA: Po – Pá 8.00 – 16.30

XXII. ROZHODNÉ PRÁVO

1) Právní vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem jako podnikatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Právní vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem jako spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XXIII. OBCHODNÍ BALÍK 

1) Reklamní služba bude doručována prostřednictvím obchodní společnosti GEIS Parcel CZ s.r.o., IČ. 630 77 051, nebo GEIS CZ s.r.o., IČ: 445 67 359, obě se sídlem 337 01 Ejpovice, Zemská 211/I  ( http://www.geis-group.cz/cz ).

XXIV. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

1) Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo bude považováno za neúčinné nebo nevymahatelné, ať už z jakéhokoli důvodu, všechna ostatní usta­novení této Smlouvy budou považována a zůstanou platná a vymahatelná v nejširším možném rozsahu. Neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno dohodou Smluvních stran takovým ustanovením, které bude svou formou i obsahem v nejvyšší možné míře splňovat účel a smysl neplatného, neúčin­ného nebo nevymahatelného ustanovení.

XXV. DALŠÍ USTANOVENÍ

1) Objednatel poskytuje Dodavateli souhlas, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával, dále poskytoval třetím osobám a archivoval jím poskytnuté osobní údaje obsažené v objednávce nebo Smlouvě či Objednatelem jinak sdělené, a to za účelem plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, resp. Reklamní služby a výkonu dalších činností vztahujících se k Objednateli a/nebo k předmětu Smlouvy.

2) Ustanovení občanského zákoníku o změně okolností (ust. § 1764 a násl.) a neúměrném krácení (ust. § 1793 a násl.) se na práva a povinnosti vyplývajících ze Smlouvy a těchto VOP nepoužijí. Žádný ze závazků podle VOP a Smlouvy, není-lito výslovně sjednáno jinak, není fixním závazkem (ust. § 1980).

3) Smluvní strany na sebe přebírají v souladu s občanským zákoníkem nebezpečí změny okolností (ust. § 1765 odst. 2) a vylučují tak výslovně uplatnění ust. § 1765 odst. 1 a ust. § 1766 občanského zákoníku na své smluvní vztahy založené Smlouvou nebo těmito VOP.

4) Objednatel prohlašuje, že mu ještě před uzavřením Smlouvy či před akceptací objednávky byly Dodavatelem sděleny písemně údaje uvedené v ust. § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a ust. § 1820 odst. 1 občanského zákoníku.

5) Objednatel bere na vědomí a svoji objednávku činí s vědomím, že následně ujednaná Smlouva, podle které bude plněno, není smlouvu o poskytování služeb ve smyslu ust. § 1823 občanského zákoníku, a to zejména z toho důvodu, že na Objednatele přechází vlastnické právo k Reklamní službě v souladu s těmito VOP.

6) Pro případ, že Objednatel je spotřebitelem, poučuje jej Dodavatel tímto v souladu s ust. §14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdjěších předpisů a ust. § 1 zák. č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, v tom smyslu, že subjektem k řešení spotřebitelských sporů mezi Smluvními stranami je Česká obchodní inspekce, se sídlem 120 00 Praha 2, Štěpánská 567/15, IČ: 00020869, webová stránka: www.coi.cz. Spotřebitel se dále může obrátit na platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento postup však není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1996 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů a jeho využitím není dotčeno oprávnění Smluvních stran obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

7) Po dobu trvání jednání o mimosoudním sporu dle odst. 7 tohoto článku VOP neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku.

XXVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od data jejich vyhlášení a plně nahrazují předchozí znění.

2) Ze strany Dodavatele může dojít ke změně či doplnění znění VOP. Tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé Smluvním stranám během účinnosti předchozího znění VOP.

3) Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí ustanoveními Smlouvy, těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, (zák. č. 634/1992 Sb. se použije v případě, že je Objednatel spotřebitelem), přičemž přednost mají ustanovení Smlouvy a VOP, pokud nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními občanského zákoníku, resp. zákona o ochraně spotřebitele.  

V Plzni dne 1. 3. 2016

Tomáš Aubrecht,
jednatel společnosti