Reklamační řád společnosti ABSTRAKT s.r.o.

 

(dále jen „RŘ“) účinný od 1. 3. 2016 a stanovený v souladu
se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecné obchodních podmínek (dále jen „VOP“) Dodavatele, které jsou součástí všech obchodních vztahů uzavíraných mezi: 

1) společností ABSTRAKT s.r.o.,
    se sídlem 326 00 Plzeň, Liliová 3
    provozovna: 332 02 Starý Plzenec, Nerudova 934
    IČ: 252 11 773, DIČ: CZ 252 11 773,
    obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn. C 8955
    tel.: +420 377 033 933, e-mail:info@abstrakt.cz web: www.abstrakt.cz, www.reklamnistojanky.cz

(dále jen „Dodavatel“)

a

2) druhými stranami (jakákoli fyzická či právnická osoba, coby objednatel dále uvedených reklamních služeb, která je svéprávná podle českých právních předpisů)

(dále jen „Objednatel“)
 
(„Dodavatel“ a „Objednatel“ společně také jen jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Tento reklamační řád se vztahuje na zboží/služby (dále jen „Reklamní služby“) objednané a zakoupené od Dodavatele Objednatelem a řádně a včas reklamované v záruční době.

2) Podáním objednávky ve smyslu VOP Objednatel stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami dodavatele, jakožto i s tímto reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

3) Do patnácti dnů od dodání Reklamní služby, bude Objednateli předložena faktura. Faktura je zároveň považována za záruční list, popř. za dodací list (předávací protokol), pokud tyto nejsou k Reklamní službě přiloženy.

II. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE, REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1) Dodavatel odpovídá Objednateli za vady Reklamní služby, pokud se vyskytnou na Reklamní službě při převzetí této Reklamní služby, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je Objednatel podnikatelem a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele pokud je Objednatel spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě a VOP.

2) Dodavatel odpovídá Objednateli za to, že Reklamní služba je při převzetí Objednatelem ve shodě s Kupní smlouvou tak jak ji určují VOP, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Reklamní služba má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Zhotovitelem popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že Reklamní služba při převzetí Objednatelem není ve shodě s Kupní smlouvou, má Objednatel právo na to, aby Zhotovitel bezplatně a bez zbytečného odkladu Reklamní službu uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Objednatele buď výměnou Reklamní služby, nebo jeho opravou, případně aby Dodavatel poskytl Objednateli přiměřenou slevu z Kupní ceny; v případě podstatného porušení smlouvy má Objednatel též právo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Objednatel před převzetím Reklamní služby věděl, že Reklamní služba má vadu, anebo pokud Objednatel vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou Objednatel musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Předmětu prodeje, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí Objednatelem, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud Zhotovitel neprokáže opak.

3) Objednatel je povinen provést kontrolu Reklamní služby při převzetí Reklamní služby, a pokud to není možné, pak bez zbytečného odkladu po převzetí Reklamní služby. 

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

1) Objednatel má právo uplatnit reklamaci u Zhotovitele, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na druh Reklamní služby, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Zhotovitel zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které Zhotovitel Objednateli vydal, na účtence, v záručním listě nebo faktuře.

2) Objednatel je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, předávacího protokolu, potvrzení o povinnostech Zhotovitele z vadného plnění, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

3) Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o reklamní službu, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí Zhotovitel vadu po dohodě s Objednatelem buď na místě, nebo jiným způsobem. Objednatel je v takovém případě povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.

IV. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV

1) Objednatel, který je podnikatelem, může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 6 měsíců od převzetí Reklamní služby, pokud Smluvní strany nesjednají něco jiného.

2) Objednatel, který je spotřebitelem, může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

3) U použité Reklamní služby lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí Dodavatel v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu nebo na faktuře.

 4) Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Dodavatele uplatnit, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak nebo Dodavatel či jeho subdodavatel poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

5) Záruční doba na dodané Reklamní službu začíná běžet dnem převzetí Reklamní služby, tedy oboustranným podpisem předávacího dokladu (předávací protokol, dodací list) nebo podpisem doručenky Objednatelem, nebo převzetím faktury, podle toho, co nastane dříve.

6) Objednatel svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na Reklamní službě je vada. Dodavatel neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Objednatel Reklamní službu užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li Objednatel vůči Dodavateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je Reklamní služba v opravě a Objednatel ji nemůže užívat.

7) Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání této reklamace. Doba trvání reklamace počíná běžet dnem následujícím po přijetí Reklamní služby k reklamaci a končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí Reklamní služby Objednatelem. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace Reklamní služby v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou Reklamní služby za novou, záruka se obnovuje v plné výši, od okamžiku kdy Objednatel převezme novou Reklamní službu.

8) Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti Reklamní služby, ta se liší s ohledem na vlastnosti Reklamní služby, její údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

V. ROZSAH ZÁRUKY

Záruka zaniká v následujících případech:

1) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k použití či obvyklým způsobem použití,

2) opotřebení Reklamní služby způsobené jejím obvyklým užíváním,

3) vady vzniklé v důsledku nesprávnosti, neúplnosti dat, podkladů a informací poskytnutých Objednatelem Dodavateli,

4) u Reklamní služby dodávané za nižší cenu (se slevou) se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána,

5) poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením věci,
b) používáním Reklamní služby v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v návodu k použití (teplota, chemické a mechanické vlivy prostředí),
c) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Reklamní službu,
d) Reklamní služba byla poškozena nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití nebo všeobecnými zásadami,
e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou konstrukce,
f) Reklamní služba byla upravována Objednatelem, popř. jinými osobami jím k tomu určenými,
g) Reklamní služba byla poškozena přírodními živly nebo vyšší mocí,
h) k poškození Reklamní služby došlo při dopravě (tyto závady je nutné řešit s dopravcem při převzetí),
i) u reklamovaného Reklamní služby vypršela lhůta pro uplatnění práv

6) Dodavatel neodpovídá za vady, na které byl objednatel v době uzavírání smlouvy nebo při předání zboží/služby výslovně upozorněn.

VI. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

1) Dodavatel je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Dodavatel je povinen vydat Objednateli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Objednatelem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Objednatel informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel s Objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Dodavatel povinen Objednateli k jeho žádosti písemně potvrdit. Objednatel není oprávněn bez souhlasu Dodavatele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

2) Objednatel je povinen převzít si reklamovanou službu do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Dodavatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či Reklamní službu svépomocně prodat k tíži bjednatele. O tomto postupu musí Dodavatel Objednatele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí Reklamní služby. U Objednatele podnikatele se lhůta uvedená v tomto článku stanovuje na jeden týden.

VII. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

1) Dodavatel prohlašuje, že Reklamní službu předává Objednateli v souladu s ustanovením § 2161 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy:

a) Reklamní služba má vlastnosti, které si Objednatel a Dodavatel ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal, nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Reklamní služby,
b) Reklamní služba se hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se Reklamní věc tohoto druhu obvykle používá,
c) Reklamní služba je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) Reklamní služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2) V případě, že Reklamní služba při převzetí Objednatelem neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má Objednatel právo na dodání nové Reklamní služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti reklamní služby, může Objednatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Objednatel právo na bezplatné odstranění vady.

3) Neodstoupí-li Objednatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové Reklamní služby bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou Reklamní službu bez vad, vyměnit její součást nebo Reklamní službu opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo značné obtíže.

VIII. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

1) Poskytl-li Dodavatel nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech Dodavatele z vadného plnění (záruční list) nebo kupní smlouva nestanoví něco jiného.

IX. REKLAMACE ZJEVNÝCH VAD

1) Objednatel je povinen zajistit prohlídku pořízené Reklamní služby bezprostředně po jejím převzetí a zjevné vady zjištěné touto prohlídkou oznámit Dodavateli nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne převzetí Reklamní služby písemnou formou na adresu provozovny Dodavatele nebo na e-mailovou adresu: info@abstrakt.cz a zároveň mu předložit:
a) reklamované zboží, resp. službu, pokud je to možné. Případně Reklamovanou službu zadokumentovat.
b) popis zjevných vad,
c)nákupní doklady.

2) Dodavatel posoudí vytýkanou vadu a v případě, že reklamaci uzná za oprávněnou, vadu odstraní.

3) Jestliže Objednatel Reklamní službu neprohlédne anebo nezařídí, aby byla řádně prohlédnuta v době jejího převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při takové prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo Reklamní služba již v době přechodu nebezpečí škody na Reklamní službě, tj. v době jeho převzetí. Toto ustanovení není v rozporu s poslední větou odst. 2 čl. I. tohoto reklamačního řádu.

4) Pokud je na Reklamní službě, která je Objednateli dopravována, zjištěno mechanické poškození obalu Reklamní služby, je Objednatel povinen zkontrolovat stav Reklamní služby ihned při dodání a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

X. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE SKRYTÝCH VAD

1) V případě uplatnění reklamace zboží/služby, u kterých se v záruční době vyskytla skrytá vada, je objednatel povinen předložit:
a) reklamovanou Reklamní službu (včetně veškerého příslušenství a veškeré dokumentace), případně umožnit kontrolu reklamní služby,
b) kopii nákupních dokladů (faktura dokládající uzavření kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo ohledně reklamované Reklamní služby, záruční list, dodací list, předávací protokol, doručenku. Pokud byla Reklamní služba v minulosti již reklamováno, Objednatel musí také předložit doklad o této minulé reklamaci,
c) průvodní dopis, ve kterém Objednatel uvede podrobný a co nejvýstižnější popis vytýkaných vad a jejich projevů a specifikaci nároků, které vůči Dodavateli uplatňuje a dále kontaktní údaje Objednatele (adresa,  e-mail, telefonní číslo, faxové číslo). Průvodní dopis obsahující specifikaci reklamace je Objednatel povinen Dodavateli předložit ihned při uplatnění reklamace, nejpozději při předání reklamované Reklamní služby Dodavateli.

2) V případě uplatnění reklamace dle čl. IX. a X. reklamačního řádu je Objednatel povinen Reklamní službu zabalit do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům dopravy dané Reklamní služby, nejlépe do obalu originálního, a to z důvodu nebezpečí možného poškození Reklamní služby. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci Reklamní službu, nepředá-li ji Objednatel s požadovanými součástmi a příslušenstvím. Při zaslání Reklamní služby zpět pomocí dopravní služby, je tato zásilka prováděna na náklady a riziko Objednatele. Reklamní služba musí být zaslána na adresu provozovny Dodavatele a balík, ve kterém je Reklamní služba zabalena, musí být označena viditelně nápisem "REKLAMACE" a musí obsahovat reklamovanou Reklamní službu spolu s doklady a dopisem dle odst. 1) tohoto článku. 

Zpáteční doručení Reklamní služby po vyřízení oprávněné reklamace hradí Dodavatel. Pokud bude reklamace posouzena jako neoprávněná, Reklamní služba bude na náklady a riziko Objednatele zasláno na jeho adresu zpět.

XI. Náklady reklamace a řešení sporů

1)Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Objednatel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

2) V případě, že Dodavatel reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Objednatel, nebo po dohodě s Dodavatelem obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

3) Pro případ, že Objednatel je spotřebitelem, poučuje jej Dodavatel tímto v souladu s ust. §14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdjěších předpisů a ust. § 1 zák. č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, v tom smyslu, že subjektem k řešení spotřebitelských sporů mezi Smluvními stranami je Česká obchodní inspekce, se sídlem 120 00 Praha 2, Štěpánská 567/15, IČ: 00020869, webová stránka: www.coi.cz. Spotřebitel se dále může obrátit na platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento postup však není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1996 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů a jeho využitím není dotčeno oprávnění Smluvních stran obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento reklamační řád je platný a účinný od data jeho vyhlášení a plně nahrazuje předchozí znění.

2) Jestliže se jedna nebo více částí tohoto reklamačního řádu stane z jakýchkoliv důvodů neplatnou, netýká se to částí zbývajících.

3) Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny tohoto reklamačního řádu. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.

4) Dodavatel si s Objednatelem mohou v kupní smlouvě či smlouvě o dílo písemně dohodnout odchylky od podmínek tohoto reklamačního řádu a VOP.

 

V Plzni dne 1. 3. 2016

Tomáš Aubrecht,
jednatel společnosti